Strona Główna

Tytuł Projektu:
Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii

Beneficjent:
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Tytuł Zadania 1.6 Projektu:
Nowe rodzaje funkcjonalnych miedzi stopowych o wysokiej wytrzymałoœci i przewodnośćœci elektrycznej przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektroniki"

Zadanie 1.6 realizowane jest na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

Podstawa prawna:
Umowa z dnia 19.09.2009r. z MNiSW nr UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-00
Po podpisaniu Aneksu w dniu 15.03.2010r. nr UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-01

Kierownik Zadania 1.6 Projektu:
dr inż. Artur Kawecki

Termin realizacji:
01.09.2009 r. - 31.08.2013 r.

Źródło finansowania:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.