Zadanie wykonywane w ramach projektu: "Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii".

Aktualnośœć czwarta

W dniu 15.03.2010r. w Warszawie został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Oœśrodkiem Przetwarzania Informacji (Instytucja Wdrażającą , a Instytutem Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach (Beneficjent). Obecnie Projekt po podpisaniu Aneksu posiada nr UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-01.

Aktualnoœść trzecia

Zgodnie z planem realizacji Projektu pt.:"Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii"(UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-00) dnia 31.03.2010 upływa termin realizacji pierwszych kamieni milowych. W związku z powyższym odbiory z realizacji kamieni milowych Projektu zaplanowane są na 12.04.2010r. w Gliwicach.

 

Aktualnoœść druga

W dniu 21.10.2009r. w Gliwicach została podpisana Umowa Konsorcjum pomiędzy Beneficjentem Projektu, Instytutem Metali Nieżelaznych, a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, regulująca zasady funkcjonowania Konsorcjum, obiegu dokumentów, rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami, na potrzeby realizacji Projektu.

Aktualnoœść pierwsza

W dniu 18.09.2009r. w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pomiędzy Oœśrodkiem Przetwarzania Informacji, a Beneficjentem Projektu, Instytutem Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 1., Działanie 1.3., Poddziałanie 1.3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

 

Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe,

 

Nr UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-00,

 

Tytuł Projektu: "Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii"