Zadanie wykonywane w ramach projektu: "Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii".

ZAPYTANIE OFERTOWE WMN.342-72.72.180.8417-2-4/2009

W załączniku publikujemy szczegóły zapytania ofertowego.

Załącznik

Wykonanie usługi wprowadzenia danych projektowych do systemu

L.dz.WMN-b/171/dot/2010, Kraków, dnia 08.10.2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zadanie 1.6 pt: ?Nowe rodzaje funkcjonalnych miedzi stopowych o wysokiej wytrzymałoœci i przewodnoœci elektrycznej przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektroniki", zarejestrowane na AGH pod nr 72.72.180.8417/C68, realizowane jest w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1, współfinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zadanie 1.6 (Wykonawca: Wydział Metali Nieżelaznych AGH) stanowi częœć składowš Projektu pt: ?Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii? (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-00 z dnia 18.09.2009r. aneks nr UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-01 z dnia 15.03.2010r.) Beneficjent: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Wydział Metali Nieżelaznych na podstawie art.4pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do składania ofert na: 

Wykonanie usługi wprowadzenia danych projektowych do systemu. 

Wymagania:
-wykształcenie wyższe, 
-biegła znajomoœć obiegu dokumentów i procedur na AGH, 
-staż pracy na stanowisku samodzielnym min. 5 lat,
-znajomoœć przepisów prawnych i rozporzšdzeń wykonawczych z zakresu funduszy strukturalnych, w szczególnoœci:
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
Krajowe wytyczne dotyczšce kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w okresie programowania 2007-2013 Podręcznika Beneficjenta Poddziałania 1.3.1 i Działania 1.3 POIG 
-bardzo dobra znajomoœć pakietu Microsoft Office i posługiwania się technikami internetowymi,
-umiejętnoœć pracy w zespole, 
-dokładnoœć i dobra organizacji pracy,
-dyspozycyjnoœć, 
-samodzielnoœć, 
-odpowiedzialnoœć, 
-zdolnoœć szybkiego uczenia się.

Termin wykonania: 
2-3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Termin złożenia oferty: do 15.10.2010 r.
Miejsce złożenia: Laboratorium 06, dr inż. Artur Kawecki
Kryterium oceny oferty: 100%cena

dr inż. Artur Kawecki
(Kierownik zadania 1.6)

Oferta wprowadzanie danych

Zadanie 1.6 pt: "Nowe rodzaje funkcjonalnych miedzi stopowych o wysokiej wytrzymałoœci i przewodnoœci elektrycznej przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektroniki", zarejestrowane na AGH pod nr 72.72.180.8417/C68, realizowane jest w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1, współfinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zadanie 1.6 (Wykonawca: Wydział Metali Nieżelaznych AGH) stanowi częœć składowš Projektu pt: ?Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii? (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-00 z dnia 18.09.2009r. aneks nr UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-01 z dnia 15.03.2010r.) Beneficjent: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Wydział Metali Nieżelaznych na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do składania ofert na:

Wykonywanie usługi wprowadzenia danych projektowych do systemu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomoœć obiegu dokumentów i procedur na AGH,
 • staż pracy na stanowisku samodzielnym min. 5 lat
 • znajomoœć przepisów prawnych i rozporzšdzeń wykonawczych z zakresu funduszy strukturalnych, w szczególnoœci: Rozporzšdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 wrzeœnia 2007 w sprawie wydatków zwišzanych z realizacjš programów operacyjnych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Krajowe wytyczne dotyczšce kwalifikowania wydatków w ramach funduszy  strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w okresie programowania 2007-2013 Podręcznika Beneficjenta Poddziałania 1.3.1 i Działania 1.3 POIG 
  Zalecenia IZ dotyczšce kwalifikowalnoœci podatku VAT w projektach realizowanych w ramach POIG, 2007-2013,
 • bardzo dobra znajomoœć pakietu Microsoft Office i posługiwania się technikami internetowymi,
 • umiejętnoœć pracy w zespole,
 • dokładnoœć i dobra organizacji pracy,
 • dyspozycyjnoœć,
 • samodzielnoœć,
 • odpowiedzialnoœć,
 • zdolnoœć szybkiego uczenia się.

Termin złożenia oferty:  do 16.07.2010 r.

 

Miejsce złożenia: Laboratorium 06, dr inż. Artur Kawecki

Kryterium oceny oferty: 100% cena

 

dr inż. Artur Kawecki

(Kierownik zadania 1.6)

Dostawa komputera przenoœnego nr ZP/0660/2010

Link: Dostawa komputera przenoœnego nr ZP/0660/2010

Zaprawy stopowe

L.dz. WMN-b/87/dot/2010 

Kraków, 14.05.2010

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zadanie 1.6 pt: ?Nowe rodzaje funkcjonalnych miedzi stopowych o wysokiej wytrzymałoœci i przewodnoœci elektrycznej przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektroniki", zarejestrowane na AGH pod nr 72.72.180.8417/C68, realizowane jest w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1, współfinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zadanie 1.6 (Wykonawca: Wydział Metali Nieżelaznych AGH) stanowi częœć składowš Projektu pt: Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii? (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-00 z dnia 18.09.2009r. aneks nr UDA-POIG.01.03.01-00-086/09-01 z dnia 15.03.2010r.) Beneficjent: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Szanowni Państwo

Chcielibyœmy zaprosić Państwa do złożenia oferty na zakup następujšcych produktów:

 1. zaprawa Cu-Zr (5kg)
 2. zaprawa Cu-Cr (5kg)
 3. zaprawa Cu-Ni (5kg)
 4. zaprawa Cu-Si (5kg)
 5. zaprawa Cu-Be (5kg)
 6. zaprawa Cu-Sn (5kg)
 7. zaprawa Cu-Zn (5kg)

Zawartoœć poszczególnych pierwiastków stopowych dodawanych do miedzi powinna każdorazowo zawierać się w przedziale (10-30% wag.)

Bardzo prosimy o podanie ceny jednostkowej netto, ceny jednostkowej z VAT, warunków i terminu dostawy, warunków i terminu płatnoœci.

Jednoczeœnie informujemy, że ze względu na procedury AGH nie mamy możliwoœci zrealizowania formy przedpłaty.

Termin złożenia oferty: 18.05.2010
Ważnoœć oferty: do 21.05.2010
Kryterium oceny oferty: 100% cena

Z poważaniem
dr inż. Artur Kawecki
(Kierownik zadania 1.6)